Incasso in Frankrijk

In Frankrijk is het bekomen van een betalingsbevel middels een betalingsbevelprocedure (injonction de payer) geregeld in art. 1405 e.v. van het Burgerlijk Wetboek (Code de procédure civile). Voor internationale B2B-incasso in Frankrijk is de Rechtbank van Koophandel (Tribunal de Commerce) bevoegd. Voorafgaand aan het betalingsbevel ontvangt de debiteur een aanmaning (sommation de payer) waarin staat, dat bij uitblijven van betaling, er rechtsmaatregelen getroffen zullen worden.  

De vereisten om een betalingsbevel te kunnen laten uitvaardigen door de Rechtbank, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, zijn:

Dat de vordering gebaseerd moet zijn op:  

 • een contractuele of wettelijke verplichting; 
 • een factuur, wisselbrief of een betalingsbelofte.

Dat de vordering onderbouwd moet kunnen worden:
Het betalingsbevel moet onderbouwd kunnen worden d.m.v. de volgende bewijslasten: 

 • bestelling, orderbevestiging, afleverbewijs; 
 • factuur, contracten, bevestiging en aanvaarding van de bestelling.

INCASSEREN DOOR BESLAGLEGGING OP ACTIVA (EXECUTORIALE FASE)

Als er aan voornoemde vereisten voldaan is, zal de Rechtbank het betalingsbevel (l’ordonnance d’injonction de payer) betekenen aan de debiteur. Na betekening start de betalingstermijn van 30 dagen. Indien de Rechtbank uw aanvraag afwijst en er dus geen gebruik gemaakt kan worden van de betalingsbevelprocedure, kan u een gewone dagvaardingsprocedure opstarten.

Indien debiteur zich wil verweren tegen het betalingsbevel, zal hij zijn verweer feitelijk en juridisch onderbouwd binnen 30 dagen kenbaar moeten maken. Vervolgens zal de rechter de partijen oproepen ter zitting en trachten tot bemiddeling te komen. 

Wanneer debiteur 30 dagen na betekening van het betalingsbevel geen verweer heeft ingediend, wordt het bevel omgezet in een executoriale titel. De executie wordt verricht door de gerechtsdeurwaarder.

Het volledige vermogen van debiteur, enkele uitzonderingen daar gelaten, is vatbaar voor beslag: activa van niet-monetaire aard worden veilig gesteld en in bewaring genomen, direct beschikbare gelden worden inbeslaggenomen en onmiddellijk overgemaakt aan de schuldeiser, en de niet-direct beschikbare gelden worden bevroren en bij beschikbaarheid overgemaakt.

Een executoriale titel in Frankrijk heeft een geldigheidsduur van 10 jaar (daarna start de verjaring). Dit houdt in dat de executiemaatregelen binnen deze wettelijk gestelde termijn moeten plaatsvinden. 

  I agree to the terms of use and Privacy policy
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Onze Cliënten en Partners

  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute
  Skip to main content Advertising Marco Basile Account F118RW2B Ad content was not approved What's new Back to conversion goals Conversion goal Conversion goal type Conversion goal details Set up tagging All done! Add the tag manually Instructions: Copy the tag and paste it in between the tags of every page of your website. You only need to install the global site tag once on every page of your website, even if you are tracking multiple conversions. You can also send these instructions to a developer if not sure how to do it manually.