INCASSO IN GRIEKENLAND

In Griekenland is de betalingsbevelprocedure geregeld in art. 624 en 634 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorering. De vereisten voor een schuldeiser om een betalingsbevel te bekomen, bestaan uit het overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat de vordering zeker, vaststaand en opeisbaar is. 

Hands of a woman explaining something to a judge

BETALINGSBEVELPROCEDURE

 • Facturen ondertekend en afgestempeld door de debiteur; 
 • Bewijs van schulderkenning; 
 • Contracten of andere overeenkomsten.

De Griekse procedure voor het betalingsbevel voorziet, in tegenstelling tot andere verschillende Europese landen (Italië, Nederland, Frankrijk), ook in een vereenvoudigde vorm, ten opzichte van de gewone burgergerechtelijke procedure, voor het behandelen van betwistingen. De hoorzitting wordt doorgaans gepland binnen 10 dagen na het indienen van het verzoek.

Nadat de rechter het verzoek heeft getoetst aan de wettelijke vereisten, zal hij het betalingsbevel uitvaardigen aan de debiteur. Na betekening heeft de debiteur 15 dagen om verweer aan te tekenen
(ανακοπή), hetgeen overigens de uitvoering niet opschort.

GEWONE DAGVAARDINGSPROCEDURE

De debiteur heeft de mogelijkheid een verzoek in te dienen om de tenuitvoerlegging op te schorten. In dat geval heeft de schuldeiser het recht het betalingsbevel voor een tweede keer aan debiteur te laten betekenen. 

Er bestaan ook vereenvoudigde procedures voor vorderingen tot € 1.500,00. Deze procedures zijn geregeld in art. 466 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Bij deze procedures is het niet mogelijk in beroep te gaan.

Wanneer de schuldeiser niet kan voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de aanvraag voor een betalingsbevel, kan de incasso via een gewone dagvaardingsprocedure worden uitgevoerd. In deze dagvaarding staan alle feitelijk en juridische elementen. Ook worden alle bewijsstukken ter onderbouwing van de vordering toegevoegd.

De schuldeiser zal er scherp op moeten zijn dat hij direct alle stukken overhandigd en laat opnemen in de dagvaarding, omdat na het uitbrengen van de dagvaarding, het niet meer mogelijk is nieuwe feiten toe te voegen.

A scale with a lawyer behind it.

De procedure eindigt met een vonnis dat geveld wordt door de rechter. De belanghebbende partij zal het vonnis aan de debiteur moeten betekenen als hij de beroepstermijn wil verkorten tot 30 dagen. Zo niet, dan geldt de beroepstermijn van 3 jaar na publicatie van het vonnis.

Over het algemeen worden de proceskosten toegewezen aan de verliezende partij, maar het kan niet worden uitgesloten dat er ook een deel betaald zal moeten worden door de winnende partij.

Bij betwiste vorderingen kent Griekenland een speciale procedure voor het verlenen van een procesvolmacht aan de advocaat. Hierover meer in een ander artikel, gezien het belangrijk is hier rekening mee te houden bij internationale vorderingen in Griekenland. 

  Onze Cliënten en Partners

  ICC logo
  BVCM 15 logo
  ITKAM logo
  Evolution logo
  Italian Chamber of Commerce logo
  Morgan Corporate logo
  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute