Incasso in Italië

De betalingsbevelprocedure is geregeld in art. 633-656 van Italiaanse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Codice di procedura civile). U kunt van deze procedure gebruik maken wanneer u een opeisbare vordering of inbaar tegoed heeft. Het verzoek voor een betalingsbevelprocedure moet worden ingediend bij de bevoegde rechtbank waar debiteur zijn zetel/verblijfplaats heeft. 

Hands of a woman explaining something to a judge

PAYMENT INJUNCTION (DECRETO INGIUNTIVO)

Binnen 30 dagen na indiening van het verzoek vaardigt de rechter, in geval van acceptatie, het bevel uit aan de debiteur. Na betekening van het bevel heeft de debiteur 40 dagen om het openstaande bedrag te voldoen.

De vereisten voor het verkrijgen van een betalingsbevel zijn als volgt:

 • Indien beschikbaar, schriftelijk bewijs (bijv.: het overleggen van de boekhouding, bestellingen, orderbevestigingen, afleverbewijzen, facturen, contracten);
 • Indien de vordering betrekking heeft op vergoedingen voor gerechtelijke of buitengerechtelijke diensten, facturen, contracten of teruggaven of door arbeid wat iemand verricht heeft in ruil voor andere arbeid, diensten of verkopen.

Zodra het betalingsbevel aan de debiteur betekend is, gaat de termijn van 40 dagen lopen waarin er betaald of verweer aangetekend moet worden. Indien debiteur zich wil verzetten tegen het bevel, zal hij zijn verweer kenbaar moeten maken bij dezelfde rechter die het bevel heeft uitgevaardigd. De rechter zal vervolgens beoordelen of het verweer gegrond is. 

Als de debiteur niet betaald noch verzet aantekent, wordt het bevel omgezet in een titel en kan de executoriale fase gestart worden door het versturen van de beschikking en de akte van beslaglegging. 

INCASSEREN DOOR BESLAGLEGGING OP ACTIVA (EXECUTORIALE FASE)

Nadat het betalingsbevel uitvoerbaar is geworden (40 dagen na betekening), start de executiefase door het versturen van de beschikking aan debiteur. In deze beschikking krijgt debiteur een laatste betaaltermijn opgelegd van 10 dagen waarin hij het verschuldigde bedrag vermeerderd met alle bijkomende kosten (rente, honoraria en overige kosten) dient te betalen. In deze beschikking staat ook dat bij niet-nakoming de gedwongen executie van roerende en onroerende goederen zal worden uitgevoerd.

GEWONE DAGVAARDINGSPROCEDURE

Het beslag kan zowel op roerende als onroerende goederen gelegd worden, maar ook op goederen die in bewaring of bezit zijn van derden (derdenbeslag). Met deze akte worden de goederen in kwestie bevroren en ter beschikking gesteld van de rechter, die na een welbepaalde hoorzitting, de toewijzing aan de schuldeiser gelast.

Wanneer de vordering betwist wordt, is een kortgeding niet aan te bevelen. Het zal dan noodzakelijk zijn om een gewone procedure aan te vatten middels de betekening van een dagvaarding.

Vervolgens zal de bevoegde rechter de hoorzitting inleiden waarbij beide partijen hun feitelijke en juridische gronden zullen moeten toelichten. 

A scale with a lawyer behind it.

De procedure wordt afgesloten met een vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad is. Conform art. 282 van het Italiaanse Burgerlijk wetboek houdt het beroep niet automatisch de opschorting van de uitvoerbaarheid van het vonnis in eerste aanleg in. 

Tegen het vonnis in eerste aanleg kan, binnen 30 dagen na betekening of bij uitblijven van betekening binnen 6 maanden na uitspraak, beroep aangetekend worden bij het bevoegde Hof.

In tweede aanleg, indien het beroep niet, niet-toegelaten of niet-ontvankelijk wordt verklaard, zal het Hof de zaak feitelijk en juridisch beoordelen. Zodra de beroepsprocedure voorbij is, zullen de partijen, overeenkomstig art. 345 van het Italiaanse Burgerlijk wetboek, geen nieuwe informatie of feiten kunnen toevoegen.  

  Onze Cliënten en Partners

  ICC logo
  BVCM 15 logo
  ITKAM logo
  Evolution logo
  Italian Chamber of Commerce logo
  Morgan Corporate logo
  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute