INCASSO IN NEDERLAND

In Nederland verloopt de eventuele gerechtelijke incassoprocedure via een gewone dagvaardingsprocedure zoals voorzien in art. 139-142 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (WvBR).

Hands of a woman explaining something to a judge

BETALINGSBEVELPROCEDURE

Zoals bij elke gewone procedure, wordt ook hier de zaak ingeleid middels een dagvaarding die vervolgens door de gerechtsdeurwaarder aan de debiteur betekend wordt. Bij betekening wordt ook de datum vastgesteld voor de aanvang van de procedure.

Nadat de partijen hun verzoekschriften hebben ingediend, zal er een hoorzitting plaatsvinden. In het algemeen zal de rechter, vooruitlopend op de zaak, de partijen eerst de kans geven om tot een akkoord te komen voordat hij uitspraak doet.

Als de partijen tot een akkoord komen, zal de rechter deze goedkeuren. Indien dit niet het geval is, zal de Rechtbank beslissen en uitspraak doen.

INCASSEREN DOOR BESLAGLEGGING OP ACTIVA (EXECUTORIALE FASE)

Binnen de executoriale fase, waar de titels uitvoerbaar zijn geworden (vonnissen, Europese betalingsbevelen, etc.) speelt de gerechtsdeurwaarder de belangrijkste rol. Nadat de executoriale titel betekend is aan de debiteur, start de betalingstermijn van 2 dagen (let op: deze betalingstermijn wijkt af van executieprocedures in andere landen). Indien de debiteur niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan er overgegaan worden tot beslaglegging.

Bij bankbeslag op lopende bankrekeningen wordt de bank aangezegd, zodat de bank de tegoeden van de debiteur in beslag kan nemen en vervolgens aan de schuldeiser kan overmaken.

De Nederlandse executieprocedure voor incasso staat bekend om haar snelheid en efficiëntie, maar de kosten zijn niet altijd gering.

A scale with a lawyer behind it.
Two business man shaking hands

  Onze Cliënten en Partners

  ICC logo
  BVCM 15 logo
  ITKAM logo
  Evolution logo
  Italian Chamber of Commerce logo
  Morgan Corporate logo
  58
  Consultants
  457
  Cases completed
  85
  International dispute