Algemene omschrijving

Indien er geen sucess wordt behaald in de buitengerechtelijke fase, wordt er een juridische procedure in gang gezet jegens de schuldenaar.

Onze internationale advocaten slepen de schuldenaar voor de rechter, ongeacht waar ter wereld hij zich bevindt.

  • Wij zullen uw schuldenaar indien nodig voor de rechter slepen en betaling van de vorderingen, rente en een schadevergoeding eisen;
  • Wij kunnen de schuldenaar dagvaarden in zijn of uw land, conform de wet;
  • Wij zijn experts op het gebied van EU-verordeningen inzake Europese geschillen.

Onze advocaten zijn specialisten in de volgende juridische procedures m.b.t. incasso:

Indien de buitengerechtelijke fase zonder succes blijft, of de vordering wordt in twijfel getrokken of er komt geen akkoord komt tussen de partijen wat betreft de gegeven zaak, kunnen wij juridische stappen jegens uw schuldenaar ondernemen, tenzij dit wordt afgeraden door ons advocatenteam.

Hieronder enkele mogelijke juridische handelingen waarmee wij kunnen helpen in incassozaken:

Europees Betalingsbevel (E.P.O.) volgens EU – verordeninng nr. 1896/2006

Het Europees betalingsbevel is opgezet om incasso’s te versnellen en is een procedure die in gang wordt gezet bij internationale geschillen waarbij tenminste één der partijen in een EU-lidstaat woonachtig is of er staatsburger van is. Deze procedure is van toepassing op liquide vorderingen in de civiele of handelssector die niet onderhevig zijn aan een andere vordering.
Het verzoek aan een rechter om een dergelijk bevel zal leiden tot uitvaardiging van een betalingsbevel jegens de schuldenaar binnen 30 dagen na het indienen van het verzoek.

Indien uw vordering wordt bestreden door de tegenpartij, bijv. wanneer het bezwaar verband houdt met de geleverde goederen of diensten, kan er een gewone civiele procedure jegens uw schuldenaar worden aangevangen. Nadat er een vonnis is afgegeven in uw voordeel, kan er uitspraak worden gedaan in een executoriale procedure.

Zodra er een executoriale titel is verkregen (gerechtelijk bevel – onherroepelijk vonnis in een gewone civiele zaak …) en uw schuldenaar nog niet heeft betaald, kan krachtens het betalingsbevel beslag worden gelegd op het vermogen van de schuldenaar via een executoriale procedure.