Algemeen

Wanneer er geen succes behaald wordt in de minnelijke fase, kan er een gerechtelijke procedure worden gestart jegens de debiteur.

Onze internationale advocaten slepen de debiteur voor de rechter, ongeacht waar ter wereld hij zich bevindt.

  • Indien nodig zullen wij uw debiteur middels een gang naar de rechter vorderen de facturen vermeerderd met rente en incassokosten te betalen;
  • Wij kunnen de debiteur, conform de wet, dagvaarden in zowel zijn land als in uw land;
  • Wij zijn experts op het gebied van EU-verordeningen inzake Europese geschillen.

Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van onderstaande gerechtelijke incassoprocedures:

Hands of a woman explaining something to a judge

Indien de minnelijke fase niet tot succesvolle incasso leidt, of de vordering wordt betwist en het lukt niet om een schikking te treffen, is het mogelijk dat wij een gerechtelijke procedure starten jegens uw debiteur (tenzij dit uiteraard afgeraden wordt door onze advocaten).

Hieronder vindt u enkele procedures die mogelijk zijn om in te zetten bij incassovorderingen:

Europees Betalingsbevel conform verordening 1896/2006

Het Europees Betalingsbevel is tot stand gekomen om incassoprocedures te versnellen. Deze vorm van procederen kan toegepast worden bij internationale geschillen waarbij tenminste één van de betrokken partijen in een EU-lidstaat gevestigd is of Europees staatsburger is en het gaat om onbetwiste liquide vorderingen in de civiele- of handelssector. De bevoegde rechtbank zal een betalingsbevel uitvaardigen aan debiteur waarin staat dat debiteur binnen 30 dagen na het indienen van het verzoek zal moeten reageren dan wel betalen.

Wanneer uw vordering wordt betwist door debiteur, (bijv. wanneer het gaat om geleverde goederen of diensten), kan er een bodemprocedure gestart worden jegens debiteur. Zodra er uitspraak gedaan is en wij een toewijzend vonnis hebben bekomen, kan er overgegaan worden tot executie.

Zodra er een titel bekomen is, en debiteur niet vrijwillig overgaat tot betaling, kan er conform titel beslag gelegd worden op het vermogen van debiteur middels een executieprocedure.