Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1 Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”, “Algemene Voorwaarden”) regelen de relatie tussen de cliënt en de website www.basileinternationallegalfirm.com, beheerd door

Basile International Legal Firm.

Art. 2 Begripsomschrijvingen

Om een volledig begrip en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden mogelijk te maken, zullen de volgende begrippen de betekenis hebben zoals hieronder aangegeven en dezelfde betekenis geldt voor zowel het gebruik in het enkelvoud als in het meervoud.

Eigenaar: Basile International Legal Firm, J.H. Leopoldhof 8, Weesp 1382TJ (NL),

e-mailadres: info@basileinternationallegalfirm.com;

Website: De website www.basileinternationallegalfirm.com, beheerd door de Eigenaar, die juridische diensten en bemiddelingsdiensten verleent op het gebied van internationale Business to Business vorderingen;

Diensten: De diensten die via de Website worden aangeboden;

Cliënt: De persoon of de onderneming die de zaak aan de Eigenaar toevertrouwd door het formulier op de website in te vullen en te verzenden;

Zaak: De vorderingszaak tegen de debiteur van de cliënt, door de cliënt toevertrouwd aan de Eigenaar, door middel van het formulier op de website;

Formulier: Het formulier dat door de cliënt ingevuld moet worden om de zaak aan de eigenaar toe te vertrouwen;

Voorwaarden: Deze overeenkomst die de relatie regelt tussen de Eigenaar en de Cliënt.

Art. 2.1

Toegang tot en gebruik van de Diensten door de Cliënten zijn afhankelijk van hun aanvaarding en naleving van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cliënten en andere personen, die toegang nemen tot of gebruik maken van de Diensten. Door de toegang tot of het gebruik maken van de Diensten, aanvaarden de cliënten gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als niet akkoord wordt gegaan met enig gedeelte van de Algemene Voorwaarden, kan geen toegang verkregen worden tot de diensten.

Art. 3 Intellectueel eigendom

De Diensten en zijn oorspronkelijke inhoud, kenmerken en functionaliteiten zijn en blijven exclusief eigendom van Basile International Legal Firm en van zijn licentiehouders. De Diensten zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere wetten, zowel van Italië als van andere landen. Onze merken mogen niet gebruikt worden met betrekking tot enig ander product of andere diensten zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Basile International Legal Firm.

Art. 4 Links met andere websites

De Diensten kunnen links bevatten van Websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Basile International Legal Firm.

Basile International Legal Firm heeft geen enkele controle over en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van enig Website of diensten van derden. De cliënten erkennen en aanvaarden bovendien dat de Eigenaar niet verantwoordelijk zal zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of verondersteld veroorzaakt te kunnen zijn door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke content, goederen of diensten beschikbaar middels dergelijke Websites of diensten.

Wij bevelen de cliënten sterk aan de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid van enige Website of diensten van derden die bezocht worden, te lezen.

Art. 5 Ontbinding

De Eigenaar kan onmiddellijk de toegang stopzetten of uitstellen, zonder aankondiging of verantwoording, om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, de schending van de Algemene Voorwaarden, de rechten van de gebruiker om gebruik te maken van de Diensten worden onmiddellijk beëindigd.

Art. 6 Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval zal Basile International Legal Firm, noch zijn directeuren, werknemers, partners, vertegenwoordigers, leveranciers of leden, verantwoordelijk zijn voor eventuele indirecte schades, incidentele schades, bijzondere schades, gevolgschades of schadevergoedingen, inclusief, zonder beperking, winstderving, verlies van gegevens, verlies van gebruik of ander immaterieel verlies, voortvloeiende uit: (i) de toegang tot of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot of het gebruik van de Diensten; (ii) elke activiteit of inhoud van derden op de Diensten; (iii) elke inhoud verkregen door de Diensten; (iv) ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging van transmissies of van inhoud, op basis van garanties, overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) ongeacht het feit dat de Eigenaar geïnformeerd is over de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een oplossing die in dit document wordt beschreven niet aan het wezenlijke doel beantwoordt.

Art. 7 Overmacht

De Eigenaar zal niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden in geval van het niet of het verlate uitvoeren van opdrachten, veroorzaakt door omstandigheden die niet onder de redelijke controle van de Eigenaar vallen, als gevolg van overmacht of, in elk geval, bij onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen en, voor het geval, gebeurtenissen buiten de controle, bijvoorbeeld defecten van of storingen op telefoonverbindingen of van elektriciteitsleidingen, van Internet en/of in elk geval van andere uitzendsystemen, het niet beschikbaar zijn van Websites, stakingen, natuurverschijnselen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen van de levering van producten, diensten of applicaties van derden. Het nakomen van de verplichtingen door de Eigenaar zal uitgesteld worden gedurende de voornoemde gebeurtenissen.

De Eigenaar moet alles doen wat in zijn macht ligt om de oplossingen te vinden die het mogelijk maken zijn taken na te komen, ongeacht het voortduren van de overmachtsituatie.

Art. 8 Disclaimer

Het gebruik van de Diensten is op eigen risico. De Diensten worden geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet gelimiteerd tot impliciete garanties van verkoopbaarheid.

Basile International Legal Firm, zijn dochterondernemingen, filialen en zijn licentiehouders garanderen niet dat a) de Diensten ononderbroken, veilig of beschikbaar op enig moment of op een bepaalde plaats, zullen functioneren; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de Diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of d) het gebruik van de Diensten aan je eisen zullen voldoen.

Art. 9 Marketing

De Cliënt geeft toestemming om het Logo/ Merk/ Naam op de site www.basileinternationallegalfirm.com/nl te publiceren uitsluitend voor informatie- of marketingdoeleinden. Tegelijkertijd verbiedt de Cliënt het gebruik ervan in contexten die de eigen persoonlijke waardigheid en fatsoen schaden en in elk geval in elke andere context anders dan de hierboven genoemde website. De Eigenaar zal dit materiaal geheel gratis gebruiken en dat op elk moment, de Cliënt gebruik zal kunnen maken van het recht het hierboven aangegeven materiaal te blokkeren eenvoudig weg door een schriftelijke mededeling aan info@basileinternationallegalfirm.com.

Art.10 Kosten en tarieven (We Win, No Fee)

De cliënten verklaren het We Win, No Fee beleid, zoals vermeld op de website www.basileinternationallegalfirm.com/nl/, te accepteren.

Art 10.1

De Cliënt accepteert € 100,00 te betalen, als administratieve kosten, direct na het toevertrouwen van de zaak aan de Eigenaar, hetgeen als toevertrouwd wordt beschouwd, door het invullen en verzenden van het formulier op de website van de Eigenaar of het door de cliënt insturen van de documenten die nodig zijn voor de afwikkeling van de vordering (facturen, contracten, ….) naar de e-mailadressen van de Eigenaar.

Art. 10.2

De bovengenoemde voorwaarden (artikel 10 – artikel 10.1) zullen worden toegepast op alle gevorderde bedragen nadat de zaak toevertrouwd is aan de Eigenaar, ongeacht wie de moeite heeft gedaan de bedragen te vorderen.

Art. 10.3

De zaak wordt geacht aan de Eigenaar te zijn toevertrouwd door middel van het invullen door de cliënt en het verzenden van het formulier op de site of door middel van het verzenden van de documenten die nodig zijn voor het vorderen, naar één of meer e-mailadressen die aan de Eigenaar toebehoren.

Art. 10.4

De cliënt geeft uitdrukkelijk toestemming aan de Eigenaar, om namens de cliënt bedragen te innen en overeenkomsten te sluiten met de tegenpartijen. De Eigenaar verbindt zich ertoe, in geval van schikkingsovereenkomsten, schriftelijk toestemming te vragen aan de cliënt.

Art. 10.5

Client machtigt de Eigenaar dan wel eigenaar uitdrukkelijk om de verschuldigde bedragen als vergoeding of anders in te houden en het verschil over te maken op de door client opgegeven rekening. Basile International legal Firm dan wel eigenaar zal vervolgens overgaan tot het versturen van de betreffende factuur.

Art. 11 Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die hierop betrekking hebben zullen onderworpen worden aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Milaan in Italië.

Deze Algemene Voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wetten, ongeacht de bepalingen inzake wetsconflicten.

Het niet toepassen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal niet beschouwd worden als afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door de rechtbank als niet geldig of niet toepasselijk geacht is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Deze Algemene Voorwaarden omvatten de overeenkomst tussen de Eigenaar en de Cliënt voor wat betreft de Diensten aangeboden door de Eigenaar op zijn website, en vervangen eventuele eerdere overeenkomsten tussen de Eigenaar en de Cliënt voor wat betreft de Diensten aangeboden op zijn website.

Art. 12 Privacy

De bescherming en de verwerking van persoonsgegevens zullen worden behandeld conform het privacybeleid, welke gevonden kan worden op de volgende website www.basileinternationallegalfirm.com