Voorwaarden

Voorwaarden

  1. Voorwaarden

Deze voorwaarden („voorwaarden”, „reglement”) bepalen relaties tussen een klant en de website www.basileinternationallegalfirm.com die door Basile International Legal Firm geleid wordt.

  1. Definities

Om het volledig begrijpen en aannemen van deze voorwaarden mogelijk te maken, hebben de voorliggende begrippen een betekenis, zoals hieronder aangegeven en men moet benadrukken, dat dezelfde betekenis voor zowel enkelvoudige als meervoudige toepassingen geldt:

Eigenaar: Basile International Legal Firm – Debt, JH Leopoldhof 8, Weesp 1382TJ (NL), e-mail adres: info@basileinternationallegalfirm.com, ;

Website: website www.basileinternationallegalfirm.com, geleid door de Eigenaar, wie juridische diensten en makelaarsdiensten op het gebied van de internationale rechtvaardiging van kredieten Business to Business aanbiedt;

Diensten: Diensten die door de website aangeboden worden;

Klant: een persoon of een bedrijf, dat een opdracht aan de Eigenaar door het invullen en sturen van een formulier op de website geeft;

Opdracht: opdracht van een rechtvaardiging tegen een schuldenaar van de klant, gegeven aan de Eigenaar door de klant door middel van een formulier op de website;

Formulier: een formulier, dat de klant invullen moet, om een opdracht aan de Eigenaar te geven;

Voorwaarden: deze overeenkomst, die relaties tussen de Eigenaar en de Klant bepaalt;

2.1 Toegang van de Klant tot Diensten en gebruik van deze hangen ervan af, of de Klant deze voorwaarden

aanneemt en zich ertoe verbindt, om deze voorwaarden te gehoorzamen. De voorwaarden gelden voor alle klanten en andere personen, die toegang tot diensten krijgen of deze gebruiken. Door krijgen van  toegang tot diensten of gebruik van deze nemen de klanten deze voorwaarden aan. Als u niet met een deel van de voorwaarden akkoord gaat, dan is het mogelijk, dat u geen toegang tot een dienst krijgt.

3. Intellectuele eigendom

Dienst en  originele inhoud, functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Basile International Legal Firm – Rechtvaardiging in Europa en zijn licentiegevers. De dienst wordt door auteursrechten, handelsmerken en andere rechten, zowel van Italië, als ook andere landen beschermt. Onze handelsmerken en handelsafbeelding mogen niet in verband met een product of dienst zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Basile International Legal Firm gebruikt worden.

4. Links naar andere websites

Onze dienst kan links naar websites of diensten van derden bevatten, die geen eigendom van Basile International Legal Firm zijn of door Basile International Legal Firm gecontroleerd worden .

Basile International Legal Firm controleert niet en is niet verantwoordelijk voor inhoud, privacybeleid of praktijken van de websites en diensten van derden. Bovendien bevestigen en nemen de klanten aan, dat de Eigenaar geen verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor enige schaden of verliezen draagt, die door of in verband met gebruiken of vertrouwen op dergelijke inhouden, goederen of diensten veroorzaakt of schijnbaar veroorzaakt worden, die op of door middel van dergelijke websites of diensten  beschikbaar zijn. Zonder twijfel bevelen we de Klanten aan, zich met voorwaarden en privacybeleid van alle websites of diensten van derden vertrouwd te maken, die ze bezoeken.

5. Opzegging

In geval van een inbreuk van voorwaarden, mag de Eigenaar de toegang onmiddellijk opzeggen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting, om welke reden dan ook, zonder beperkingen. Na opzegging vervalt onmiddellijk uw recht, om dienst te gebruiken.

6. Beperking van de verantwoordelijkheid

In geen geval dragen Basile International Legal Firm – Rechtvaardiging in Europa, directeuren van dit bedrijf, zijn werknemers, partners, agenten, leveranciers of verenigde subjecten geen verantwoordelijkheid voor elke indirecte, toevallige, speciale, secundaire of vermoedelijke schaden, inclusief zonder beperkingen voor verlies van winsten, data, gebruik, reputatie van het bedrijf of andere immateriële verliezen uit (en) uw toegang tot of gebruiken of onvermogen om toegang te krijgen of om een dienst te gebruiken; (ii) elke deelname of inhoud van elke derden in een Dienst; (iii) alle van een dienst verkregen inhouden; en (iv) een niet geautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van berichten of inhouden, ongeacht of het uit garantie, overeenkomst, onwettige handeling (inclusief verwaarlozing) voortvloeit, of uit elke andere juridische theorie, ongeacht of de Eigenaar over de mogelijkheid van dergelijke schaden geïnformeerd werd, en zelfs als men vastgesteld heeft, dat tegenmaatregel, als bedoeld, zijn primaire doel niet bereikt heeft.

  1. Overmacht

De Eigenaar draagt geen verantwoordelijkheid in geval van een mislukking of vertraging in de uitvoering van plichten, die door omstandigheden veroorzaakt worden, die niet onder de redelijke controle van de Eigenaar wegens overmacht zijn of in elk geval, wegens onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenissen en gebeurtenissen, die niet onder de controle zijn, bijvoorbeeld beschadigingen, onderbrekingen bij telefoonlijnverbindingen of elektrische leidingen, internet en / of in elk geval beschadigingen van andere transmissietools, onbeschikbaarheid van websites, stakingen, natuurlijke gebeurtenissen, virussen en cyberaanvallen, onderbrekingen bij leveringen van producten, diensten en toepassingen van derden. Uitvoering van plichten door de Eigenaar is voor de tijd van bovengenoemde gebeurtenissen opgeschort. De Eigenaar implementeert alle activiteiten om oplossingen te bepalen, die  hem de uitvoering van zijn plichten ongeacht de voortzetting van gebeurtenissen met karakter van een overmacht mogelijk maken.

8. Clausule van opgeven van de verantwoordelijkheid

De gebruiker gebruikt de diensten op eigen risico. De dienst wordt op het principe „indien is” en „voor zover beschikbaar” verricht. De dienst wordt zonder een garantie, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van commerciële waarde verricht. Basile International Legal Firm – Rechtvaardiging in Europa, afhankelijke maatschappijen van dit bedrijf, verenigde subjecten en zijn  licentiegevers garanderen niet, dat: a) de Dienst ongebroken, veilig functioneert of op een bepaalde tijd of plaats beschikbaar is; b) alle fouten of defecten hersteld worden; c) de Dienst vrij van virussen of andere schadelijke componenten is; of d) resultaten van het gebruik van de Dienst aan uw vereisten voldoen.

  1. Tarief en afbetaling (We Win, No Fee)

De Klanten anvaarden politiek „We Win, No fee”, zoals op de website www.basileinternationallegalfirm.com/nl/

9.1

De Klant verplicht zich tot betaling van administratiekosten ter hoogte van 100,00 € onmiddellijk na het overmaken van de opdracht aan de Eigenaar, dit wordt gerealiseerd door het invullen en verzenden van het formulier op de website.

9.2

De bovengenoemde voorwaarden (9 – 9.1) gelden voor alle bedragen die na overdracht van de opdracht aan de Eigenaar teruggevorderd worden, ongeacht wie de moeite heeft gedaan om deze terug te vorderen.

9.3

De opdracht wordt beschouwd als aan de Eigenaar gegeven door het invullen en verzenden van het formulier op de website of het verzenden van alle documenten die nodig zijn voor de incasso-activiteit via e-mailadressen die toebehoren aan de Eigenaar.

9.4

De Klant machtigt de Eigenaar uitdrukkelijk om namens hem bedragen te verzilveren, overeenkomsten met de tegenpartijen te sluiten in hun naam en voor hun rekening. De Eigenaar verbindt zich ertoe om in geval van schikkingsovereenkomsten schriftelijke toestemming van de Klant te vragen.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor deze voorwaarden en alle strijden is alleen de jurisdictie van de rechtbank in Mediolan in Italië   toepasselijk.

Deze voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Italiaanse recht, ongeacht de conflictregels.

Het nalaten om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden door de rechtbank als ongeldig of onuitvoerbaar beschouwd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden formeren het geheel van de overeenkomst tussen de Eigenaar en de Klant  met betrekking tot de Diensten en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen de Eigenaar en de Klant met betrekking tot de Diensten die op de website aangeboden worden.

  1. Privacy

De bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid, dat te vinden is op www.basileinternationallegalfirm.com